OCHRANA
OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení motorkáři,

při zpracovávání Vašich osobních údajů se řídíme pravidly a zásadami stanovenými platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a přijali jsme náležitá bezpečnostní a technická opatření za účelem ochrany Vašich osobních údajů před jejich zneužitím. Níže Vám překládáme základní informace o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme:

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce je osobou, která samostatně nebo ve spolupráci s jinými osobami určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Správcem osobních údajů je společnost NaviRider s.r.o., se sídlem na adrese: Listopadová 120, Dolní Počernice, 190 12 Praha 9, Česká republika, identifikační číslo 052 90 112, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 260718 (dále jen Správce nebo NAVIRIDER). Správce lze kontaktovat prostřednictvím emailové adresy info@navirider.com.

2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje pro účely poskytování marketingových informací týkajících se společnosti NAVIRIDER. Osobní údaje zpracováváme zejména proto, abychom vám zasílali aktualizace, informační bulletiny a další marketingové informace a materiály týkající se společnosti NAVIRIDER (pouze pokud nám k tomu výslovně udělíte souhlas). Kdykoli můžete zvolit, že takové materiály nebudete přijímat kliknutím na odkaz "Odhlásit se" v e-mailových zprávách, které vám můžeme zaslat. V každém případě společnost NAVIRIDER nebude sdílet vaše kontaktní údaje s žádným inzerentem, pokud to není výslovně povoleno nebo požadováno zákonem.

3. PRÁVNÍ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1 SOUHLAS

Podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů je zpracování zákonné, jestliže je založeno souhlasem subjektu údajů se zpracováním jeho osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů. Pokud zatím nepoužíváte naši aplikaci, ale udělíte nám souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro marketingové účely, můžeme vám zaslat naše marketingové materiály, jako jsou informační bulletiny, dokud neodvoláte svůj souhlas nebo neuplyne čas, pro který byl souhlas udělen.

4. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro naše marketingové účely. V této souvislosti zpracováváme následující kategorie vašich osobních údajů:

 • identifikační a kontaktní údaje, které jste poskytli při registraci do NAVIRIDERu, např. uživatelské jméno, emailová adresa či identifikační údaje z Vašeho facebookového účtu (jméno, profilový obrázek, emailová adresa), pokud se rozhodnete registrovat se prostřednictvím Facebooku;
 • informace získané z naší osobní, telefonické a elektronické komunikace s Vámi;
 • informace z internetových prohlížečů či mobilních aplikací, které na svém zařízení používáte;
 • informace o četnosti užívání aplikace, typu Vašeho zařízení, jedinečných identifikátorech, typu a verzi operačního systému, využití baterie, jak a kdy používáte NAVIRIDER pro účely komunikace s ostatními uživateli, informace o zeměpisné poloze zařízení, které užíváte k přihlášení do NAVIRIDER a k jeho využívání; a
 • jakékoli informace, které Správce zpracovává v souvislosti s plněním smlouvy v souladu s právními povinnostmi a pro účely svých oprávněných zájmů.

5. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou získávány zejména přímo od Vás prostřednictvím aplikace/internetových stránek NAVIRIDER.

6. ZPRACOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávání Vašich osobních údajů může probíhat manuálně i automaticky.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především určenými zaměstnanci NAVIRIDERu nebo osobami, které s NAVIRIDERem spolupracují, avšak i třetími osobami – zpracovateli, kteří jsou vázáni smluvními ujednáními o poskytnutí veškerých nezbytných záruk týkajících se zpracování osobních údajů.

7. PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM A JEJICH SDÍLENÍ S TŘETÍMI OSOBAMI

Vaše osobní údaje sdílíme také s jinými subjekty – správci, kteří poskytují takový standard ochrany osobních údajů, jaký vyžadují platné právní předpisy o ochraně osobních údajů, a kteří jsou oprávněni Vaše osobní údaje zpracovávat na základě příslušných právních důvodů.

Dále jsme za účelem plnění našich právních povinností povinni sdílet Vaše osobní údaje s orgány veřejné moci (například s finančními úřady, soudy, orgány činnými v trestním řízení a soudními orgány či orgány dozoru).

8. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍ ZEMĚ ČI MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI

Nepředáváme žádné osobní údaje do zemí mimo území Evropské unie či Evropského hospodářského prostoru ani žádné mezinárodní organizaci. Pokud bychom měli Vaše osobní údaje předat do jakékoli třetí země či mezinárodní organizaci, předali bychom je pouze v případě, že by toto předání splňovalo podmínky pro předání stanovené platnými a účinnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Zároveň bychom Vás o jakémkoli takovém předání individuálně informovali prostřednictvím emailu nebo uveřejněním aktualizace tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

9. DOBA UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracovávané na základě uděleného souhlasu potenciálního uživatele naší aplikace jsou zpracovávány po dobu 12 měsíců od data, kdy byl souhlas udělen. Po uplynutí doby, po kterou mohou být osobní údaje zpracovány na základě souhlasu, Vás požádáme o obnovení souhlasu, a pokud to odmítnete, vaše osobní údaje budou bezpečně vymazány, aby nebyly v budoucnosti zneužité.

10. JAK MŮŽETE ZRUŠIT VÁŠ SOUHLAS

Souhlas se uděluje svobodně a můžete se rozhodnout, že jej neudělíte nebo jej kdykoli můžete zrušit prostřednictvím odkazu na odhlášení v e-mailové komunikaci. Jakmile Správce obdrží odvolání Vašeho souhlasu, předpokládáme, že již nechcete, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány pro marketingové účely, a považujeme všechny ostatní souhlasy s marketingem za zrušené. O zrušení budeme informovat všechny ostatní spolupracující osoby.

11. VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zajistí, aby byly Vaše osobní údaje zpracovávány bezpečným a správným způsobem. U Správce můžete rovněž uplatnit všechna práva uvedená v tomto článku.

Každé z těchto práv můžete uplatnit tak, že zašlete emailovou zprávu na emailovou adresu info@navirider.com nebo písemnou žádost na adresu Správce. 

Vyjádření o tom, jak ve věci Vaší žádosti postupujeme, Vám bude poskytnuto co nejdříve, avšak nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy Vaši žádost obdržíme. S ohledem na složitost příslušné záležitosti a počet podaných žádostí jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o 2 měsíce. O jakémkoli takovém prodloužení Vás bude Správce informovat.

11.1 PRÁVO BÝT INFORMOVÁN O:

 • totožnosti a kontaktních údajích Správce;
 • účelech zpracování osobních údajů a o právních důvodech zpracování;
 • oprávněných zájmech Správce či případně jakékoli třetí osoby;
 • příjemcích či kategoriích příjemců osobních údajů;
 • případném úmyslu Správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci a o existenci či neexistenci rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně, nebo o odkazu na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny.

11.2 PRÁVO NA PŘÍSTUP

Jste oprávněni požádat o přístup ke svým osobním údajům a o poskytnutí informací o tom, jaké osobní údaje týkající se Vaší osoby jsou zpracovávány, a o přístup k následujícím informacím:

 • účely zpracování;
 • kategorie dotčených osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 • existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se Vaší osoby nebo omezení jejich zpracování nebo práva vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás;
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Správce Vám poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může Správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže je žádost podána v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádáte o jiný způsob.

11.3 PRÁVO NA OPRAVU

 • Máte právo požádat, aby Správce opravil vaše nepřesné osobní údaje.
 • Máte rovněž právo na doplnění Vašich neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

11.4 PRÁVO NA VÝMAZ

Máte právo požádat, aby Správce Vaše osobní údaje vymazal. Správce je povinen bez zbytečného odkladu vaše osobní údaje vymazat, je-li k tomu některý z následujících důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • vznesli jste námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
 • odvoláte svůj souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje.

Právo na výmaz nelze uplatnit, je-li zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

11.5 PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Máte právo požádat o omezení zpracování v kterémkoli z těchto případů:

 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich zpracování;
 • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • vznesli jste námitku proti zpracování, a to bude omezeno, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

11.6 PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Máte právo vznést z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace kdykoli námitku proti zpracování vašich osobních údajů, včetně profilování.

Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

11.7 PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ÚŘADU

Aniž jsou dotčeny jakékoli jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (český Úřad pro ochranu osobních údajů) týkající se údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů jsou porušena Vaše práva.

12. OBECNÉ INFORMACE

V případě potřeby je Správce oprávněn toto oznámení o ochraně osobních údajů kdykoli změnit, doplnit, zrušit či nahradit. Toto oznámení o ochraně osobních údajů bylo aktualizováno dne 8. 10. 2018